Polityka prywatności i RODO

 

 

 

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad Stawem nr 1F , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000504100, NIP: 6991955297 o kapitale zakładowym 29 700 000,00 PLN.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
3. W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) wykonania ciążących na W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. W granicach wskazanych powyżej W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może przetwarzać dane przy wykorzystaniu technik profilowania zakładających zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Celem takiego profilowania będzie jak najlepsze dopasowanie przekazywanych Klientowi treści, w tym wyświetlanych reklam, do potrzeb i zainteresowań owego Klienta – w oparciu o dostępne dane demograficzne oraz behawioralne. W przypadku, gdy zautomatyzowana decyzja wywołuje wobec Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie przetwarzał dane wyłącznie za zgodą Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem platformy.
6. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
7. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.