bg

zasady i regulamin

Nagrajcie video i prześlijcie je do nas. W każdej z 5 tur wybieramy 4 najlepsze filmy. Nagrody czekają!

Dowiedz się więcej

Zasady konkursu

Masterchef Junior
Podpunkt 1

Sprawdź czy Twoja szkoła lub przedszkole bierze udział w #ZDROWOROSNA. Jeśli nie, zachęć nauczyciela/rodzica/dyrektora do udziału Akcji! Każda zgłoszona placówka dostanie od W.Legutko darmowe pakiety edukacyjne.

Podpunkt 1

Weź udział w indywidualnym konkursie dla dzieci i wygraj profesjonalny zestaw Youtubera oraz spotkanie z MasterChefem Juniorem w swojej szkole/przedszkolu!

Podpunkt 2

Nakręć z Rodzicami i rodzeństwem swój indywidualny max. 3 minutowy film o tematyce ogrodniczej i zgłoście go do konkursu. Jury ocenia pomysł na film, oryginalność i grę aktorską. Zastosuj podkład muzyczny z piosenką #ZDROWOROSNA i zdobądź dodatkowe punkty!
Piosenka Wujka Ogórka

Podpunkt 2

Pamiętaj o użyciu w filmie hashtagów #ZDROWOROSNA I #wlegutko. Niech inni wiedzą, że dbasz o to co jesz i bawisz się razem z nami! W konkursie indywidualnie mogą brać udział dzieci – nie grupy szkolne/przedszkolne.
Zobacz zestawy >

Konkurs W.Legutko
Jagoda Masterchef Junior
Podpunkt 3

Od momentu przyjęcia zgłoszenia i publikacji Twojego filmu konkursowego na playliście kanału YouTube W.Legutko, będziesz mógł/a zbierać wyświetlenia przez 10 dni. Zachęcaj do oglądania swoich przyjaciół i rodzinę. Im więcej wyświetleń, tym większe szanse na zostanie finalistą.

Podpunkt 3

20 filmów z największą ilością wyświetleń w każdej z 5 tur konkursu przechodzi do finału.
Zobacz terminy tur >

Podpunkt 4

Z 20 filmów nakręconych przez finalistów Jury wybiera 4 Zwycięzców - zdobądź sławę w social media, profesjonalny zestaw Youtubera i rozgłos w szkole (specjalnie dla Ciebie przyjedzie do Twojej szkoły/przedszkola Zwycięzca jednej z edycji MasterChef Junior).

Podpunkt 4

Konkurs trwa od 21.03.2022 do 06.07.2022.

Masterchef W. Legutko
Zapoznaj się

Regulamin

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz Regulamin Akcji i Konkursu oraz Harmonogram Konkursu #ZDROWOROSNA:

Regulamin

Regulamin Akcji

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w Akcji Edukacyjnej „#ZDROWOROSNA”.
2. Organizatorem Akcji Edukacyjnej „#ZDROWOROSNA” jest spółka pod firmą
W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w miejscowości Nad Stawem 1F, 63-930 Jutrosin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504100, NIP: 6991955297 o kapitale zakładowym 29 700 000,00 PLN.
3. Udział w Akcji Edukacyjnej jest bezpłatny i dobrowolny dla wszystkich, którzy są uprawnieni do udziału zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.
4. W ramach Akcji Edukacyjnej, Organizator na podstawie odrębnego Regulaminu przeprowadzi Konkurs #ZDROWOROSNA, do udziału w którym będą uprawnione za zgodą opiekunów prawnych (rodziców) dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych lub klas 1-3 szkół podstawowych. Szczegóły konkursu i jego warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu #ZDROWOROSNA. Treść regulaminu Konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora www.legutko.com.pl/zdroworosna

§2

DEFINICJE

1. Akcja Edukacyjna – oznacza Akcję „#ZDROWOROSNA”, której warunki i zasady określone zostały
w niniejszym Regulaminie.
2. Organizator – oznacza Spółkę wskazaną w §1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin – oznacza regulamin Akcji „#ZDROWOROSNA”.
4. Centrum Ogrodnicze – oznacza współpracujące z Organizatorem w ramach Akcji „#ZDROWOROSNA” centrum ogrodnicze. Wykaz Centrów Ogrodniczych biorących udział w Akcji znajduje się na stronie www.legutko.com.pl/zdroworosna
5. Darmowy Pakiet Startowy – darmowy pakiet wspierający proces edukacyjny, w skład którego wchodzą: 2 opakowania nasion kopru, 30 sztuk pojemników plastikowych do uprawy, ziemia do uprawy oraz materiał inspiracyjny dla nauczyciela i 30 ulotek dla dzieci.
6. Uczestnik Akcji edukacyjnej - podmiot zbiorowy (grupa przedszkolna, klasa 1-3 szkoły podstawowej wraz z opiekunem/nauczycielem) reprezentowany przez Dyrektora danej placówki edukacyjnej bądź osoby przez niego upoważnione, którego uczestnicy (grupa przedszkolna, klasa 1-3 szkoły podstawowej wraz z opiekunem/nauczycielem) wyrażają zainteresowanie i chęć uczestnictwa w Akcji edukacyjnej #ZDROWOROSNA.
7. Deklaracja Uczestnictwa w Akcji „#ZDROWOROSNA” – oznacza deklarację przystąpienia do Akcji według wzoru ustalonego przez Organizatora, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, składana przez dyrektora (lub osobę działającą na mocy stosownego pełnomocnictwa) placówki przedszkolnej lub szkoły podstawowej, w której wskazuje się liczbę i oznaczenie poszczególnych grup i klas przystępujących do Akcji (np. grupa przedszkolna „Żabki”, klasa IIa) wraz ze wskazaniem nauczyciela/opiekuna, który będzie brał z grupą udział w zajęciach w ramach Akcji. W oparciu o dane zawarte w Deklaracji uczestnictwa, Organizator przekaże informację z adresem najbliższego Centrum Ogrodniczego, z którego przedstawiciel placówki będzie mógł pobrać odpowiednią liczbę Darmowych Pakietów Startowych - jeden pakiet na jedną grupę biorącą udział w Akcji.
8. Godzina robocza - godzina pracy przedsiębiorstwa Organizatora w wymiarze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

§3

czas trwania akcji

1. Akcja trwa w okresie od dnia 05 marca 2022 r. do dnia 17 czerwca 2022 r.
2. Przewidywana dostępna liczba Darmowych Pakietów Startowych wynosi maksymalnie 10.000 sztuk, przy czym będą one dostępne do odbioru w Centrach Ogrodniczych od dnia 8 marca 2022.
3. Wyczerpanie liczby Darmowych Pakietów Startowych określonej w ust. 2 powoduje zakończenie możliwości zgłaszania do Akcji nowych placówek edukacyjnych.
4. Informacja o wyczerpaniu zapasów zostanie umieszczona na stronie internetowej www.legutko.com.pl/zdroworosna

§4

CEL AKCJI

1. Akcja ma na celu popularyzację wśród dzieci w grupach przedszkolnych i klasach 1-3 szkół podstawowych wiedzy oraz aktywizowanie działań w zakresie samodzielnej uprawy warzyw, ziół i kwiatów. Dodatkowym celem jest budowanie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.
2. Popularyzacja wiedzy prowadzona jest poprzez zabawę i w założeniu ma pokazywać jakie rośliny, kiełki, zioła i warzywa warto uprawiać w domowych warunkach.

§5

UDZIAŁ W AKCJI

1. Dyrektor placówki (bądź pełnomocnik działający w oparciu o stosowne pełnomocnictwo) może za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Organizatora www.legutko.com.pl/zdroworosna złożyć Deklarację Uczestnictwa w Akcji „#ZDROWOROSNA”. Integralną część powyższej deklaracji stanowi załączenie skanu wypełnionego Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z czytelnym podpisem osoby składającej. Wysyłający Deklarację Uczestnictwa w Akcji prześle również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera oryginał formularza zgłoszenia na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 2.
2. Z danej placówki edukacyjnej może przystąpić dowolna liczba grup przedszkolnych lub klas 1-3.
3. Składający Deklarację przyjmuje do wiadomości i godzi się, iż w przypadku wygranej w Konkursie (prowadzonym na podstawie odrębnego Regulaminu Konkursu #ZDROWOROSNA) przez dziecko z danej grupy przedszkolnej bądź ucznia klasy 1- 3 uczęszczającego do placówki, nagrodą Organizatora dla placówki jest wizyta w placówce, w umówionym terminie, laureatów poprzednich edycji programu MasterChef Junior. W sytuacji wystąpienia obostrzeń związanych z występowaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 w szczególności z tzw. lockdownem w dacie przewidzianej na wizytę laureata programu MasterChef Junior nagroda dla placówki przepada.
4. Organizator, po zweryfikowaniu spełnienia warunków formalnych zgłoszenia, jednakże nie szybciej niż w ciągu 8 godzin roboczych, w wiadomości zwrotnej przesłanej na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany w formularzu wskaże nazwę i adres Centrum Ogrodniczego, z którego przedstawiciel zakwalifikowanej placówki będzie mógł w ciągu 10 dni roboczych pobrać Darmowy Pakiet Startowy. Odbiór powinien być poprzedzony potwierdzeniem telefonicznym dostępności Pakietu w Centrum Ogrodniczym. W przypadku niespełnienia warunków formalnych zgłoszenie danej placówki zostanie odrzucone, a informacja o tym fakcie zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany w zgłoszeniu.
5. W ramach Akcji może zostać przeprowadzona przez nauczyciela prezentacja połączona z zajęciami praktycznymi dla danej grupy szkolnej lub przedszkolnej biorącej udział w Akcji w oparciu o materiały przekazane przez Organizatora w Darmowym Pakiecie Startowym, inne materiały zamieszczone na stronie www.legutko.com.pl/zdroworosna oraz filmy edukacyjne, instruktażowe udostępnione przez Organizatora na platformie YouTube mająca na celu przybliżenie procesu związanego z wysiewem i wzrostem roślin.
6. W sytuacji braku obostrzeń związanych z występowaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 prezentacja w ramach Akcji przeprowadzona zostanie przez nauczyciela w trybie stacjonarnym z wykorzystaniem Darmowego Pakietu Startowego. Dodatkowo nauczyciel może przekazać dzieciom ulotki informacyjne związane z Akcją oraz Konkursem #ZDROWOROSNA.
7. W sytuacji występowania obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, a w szczególności tzw. „nauki zdalnej” prezentacja w ramach Akcji będzie mogła być przeprowadzona przez nauczyciela w ramach zajęć online z wykorzystaniem Darmowego Pakietu Startowego Edukacyjnego.

§6

NAGRODA DLA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

Nagrodą dla placówki edukacyjnej, do której uczęszcza zwycięzca danej tury Konkursu jest wizyta laureata poprzedniej edycji programu MasterChef Junior. W ramach tego spotkania może mieć miejsce uroczyste przekazanie nagród zwycięzcy danej tury Konkursu. W sytuacji wystąpienia obostrzeń związanych z występowaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 w szczególności z tzw. lockdownem w dacie przewidzianej na wizytę laureata programu MasterChef Junior lub braku możliwości ustalenia pomiędzy Dyrektorem (pełnomocnikiem) placówki edukacyjnej a Organizatorem obustronnie dogodnego terminu spotkania, nagroda przepada.

§7

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektronicznie na adres marketing@legutko.com.pl lub telefonicznie na numer: (65) 548 28 12 – koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora.
2. Reklamacje nie wymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 2 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z procedurą reklamacji.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA RODO)

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż przekazanie przez Uczestników Akcji danych osobowych będzie dobrowolne ale niezbędne dla uczestnictwa w Akcji.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji będzie W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad Stawem nr 1F, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504100, NIP: 6991955297 o kapitale zakładowym 29 700 000,00 PLN.
3. Dane osobowe Uczestników Akcji tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mai, dane placówki edukacyjnej przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz realizacji ewentualnych praw reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz jego social mediach w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Akcji będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz przedsiębiorstwa przewozowe działające w imieniu Organizatora, zaangażowane w realizację Akcji oraz ewentualnych praw reklamacyjnych.
5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do końca okresu trwania Akcji „#ZDROWOROSNA”.
6. Uczestnicy Akcji posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§9

postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronie internetowej Akcji na www.legutko.com.pl/zdroworosna
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji.
3. Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach spornych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mailem na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym).
6. Organizator może przerwać lub odwołać Akcję bez podania przyczyny.
7. W przypadku małego zainteresowania przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich uczniów udziałem w Akcji, Organizator może zdecydować o nie przeprowadzaniu Konkursu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników Akcji oraz osób trzecich, związane z uczestnictwem i organizacją Akcji oraz za skutki podania błędnych lub nieaktualnych danych uczestników Akcji.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji Edukacyjnej „#ZDROWOROSNA” zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załączniki

Załączniki do Regulaminu Akcji Edukacyjnej „#Zdroworosna”:

1. Deklaracja uczestnictwa w Akcji „#ZDROWOROSNA” - deklaracja placówki przedszkolnej /szkoły podstawowej w Akcji ,„#ZDROWOROSNA”.
Pobierz: Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Edukacyjnej „#ZDROWOROSNA”

Regulamin

Regulamin Konkursu

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w Konkursie „#ZDROWOROSNA”. Konkurs jest prowadzony w ramach Akcji #ZDROWOROSNA, która odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.legutko.com.pl/zdroworosna
2. Organizatorem Konkursu „#ZDROWOROSNA” jest spółka pod firmą
W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w miejscowości Nad Stawem 1F, 63-930 Jutrosin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504100, NIP: 6991955297 o kapitale zakładowym 29 700 000,00 PLN
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny dla każdej osoby, która jest uprawniona do udziału zgodnie z założeniami niniejszego Regulaminu.
4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. 2020, poz. 2094).
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu YouTube, oraz że nie ponoszą oni odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu YouTube. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności serwisu YouTube, nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika Konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.
6. Warunkiem udziału w Konkursie jest stosowanie się Uczestnika Konkursu do warunków korzystania z serwisu YouTube, dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/t/terms . Ponadto Uczestnicy Konkursu powinni zapoznać się z Wytycznymi dla społeczności YouTube, których nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację z Konkursu pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

§2

DEFINICJE

1. Konkurs – Konkurs jest organizowany w ramach Akcji „#ZDROWOROSNA” i prowadzony jest
na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Konkursu.
2. Akcja – oznacza akcję edukacyjną „#ZDROWOROSNA”, której warunki i zasady określone zostały
w odrębnym Regulaminie Akcji #ZDROWOROSNA dostępnym na stronie Organizatora pod adresem www.legutko.com.pl/zdroworosna
3. Organizator – oznacza Spółkę wskazaną w §1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin – oznacza regulamin Konkursu „#ZDROWOROSNA”.
5. Uczestnik Konkursu – Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia uczęszczająca do przedszkola lub klasy 1-3 szkoły podstawowej, pod warunkiem udzielenia zgody na jej udział w Konkursie przez opiekunów prawnych (rodziców). W takim przypadku opiekunowie prawni (rodzice) zobowiązani są podpisać na formularzu Konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej.
6. Formularz Zgłoszeniowy do udziału w Konkursie „#ZDROWOROSNA” – oznacza zgłoszenie przystąpienia do Konkursu według wzoru ustalonego przez Organizatora, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który po wypełnieniu danych osobowych oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez określoną osobę fizyczną, stanowi zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie. Integralną część Formularza stanowią podpisane zgody na udział w Konkursie oraz wykorzystanie wizerunku małoletniego dziecka - Uczestnika Konkursu (i innych małoletnich dzieci występujących epizodycznie w filmie) oraz wykorzystanie wizerunku osób dorosłych występujących epizodycznie w filmie.
7. Godzina robocza - godzina pracy przedsiębiorstwa Organizatora w wymiarze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

§3

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 21 marca 2022 r. do dnia 25 maja 2022 r.

§4

UDZIAŁ W KONKURSIE

1. Opiekunowie prawni (rodzice) małoletniego dziecka przed wzięciem udziału w Konkursie powinni zapoznać się z Regulaminem Konkursu „#Zdroworosna”.
2. Opiekunowi prawni (rodzice) małoletniego dziecka, biorąc udział w Konkursie, potwierdzają, że zapoznali się z Regulaminem Konkursu „#Zdroworosna” oraz, że wyrażają zgodę na zasady
w nim określone.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione (niezależnie od formy zatrudnienia) przez Organizatora lub inne podmioty związane z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
4. Konkurs polega na nagraniu przez dziecko indywidualnie (z rodzeństwem lub z dorosłymi członkami rodziny) filmu o długości maksymalnie 3 minuty. W filmie powinno być przedstawione co dla Uczestnika Konkursu i jego rodziny znaczy #ZDROWOROSNA np. proces zakładania „domowego ogródka”, sposobu jego pielęgnacji lub sposób w jaki Uczestnik Konkursu przygotowuje dania z wykorzystaniem samodzielnie uprawianych warzyw i ziół. Warunkiem koniecznym dla filmu konkursowego jest posłużenie się #wlegutko oraz #ZDROWOROSNA (np. narysowane na kartce, na opakowaniu w tle sceny, dodatkowa grafika wmontowana w ujęcie).
5. W nagrywanych filmach Jury Konkursu będzie dodatkowo punktowało użycie utworu Pana Przemysława Urbaniaka (pseudonim Wujek Ogórek) “Zdroworosnę” jako podkładu muzycznego. Możliwe jest również śpiewanie przez dzieci utworu, a także tworzenie nowych zwrotek i ich śpiewanie podczas nagrywania filmu. Utwór jest do pobrania ze strony www.legutko.com.pl/zdroworosna
6. Opiekun prawny (rodzic) korzystając z aplikacji mobilnej platformy YouTube lub za pomocą przeglądarki internetowej loguje się (lub ewentualnie tworzy – zakłada nowy kanał na platformie YouTube) i publikuje film konkursowy. Warunkiem koniecznym jest, aby film w momencie zgłaszania do danej tury Konkursu nie posiadał więcej niż 30 wyświetleń. W przypadku zgłoszenia do Konkursu filmu z wyższą liczbą wyświetleń nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu.
7. Elementem koniecznym zgłaszanego filmu jest jego zatytułowanie według następującego schematu: trzy pierwsze litery imienia następnie znak podkreślnika „_” trzy pierwsze litery nazwiska”, ponownie znak podkreślnika „_” i hasło „zdroworosna_W.Legutko”. Przykładowo film konkursowy przesyłany przez np. Andrzeja Kowalskiego musi być zatytułowany w następujący sposób: „and_kow_zdroworosna_W.Legutko”. W opisie filmu zgłaszający umieści dwa hasztagi: #zdroworosna oraz #wlegutko
8. Uczestnik Konkursu publikując swoją pracę konkursową na platformie YouTube oznacza ją jako „Publiczną” oraz zaznacza opcję „Nieprzeznaczone do dzieci”.
9. Następnie Uczestnik Konkursu przystępuje do wypełnienia zgłoszenia pracy konkursowej przy użyciu formularza znajdującego się pod adresem www.legutko.com.pl/zdroworosna . W formularzu zgłoszeniowym do Konkursu w polu „Link do filmu” wkleja link do swojego filmu opublikowanego na platformie YouTube. Osoba zgłaszająca film powinna upewnić się że link jest poprawny tzn. po jego otworzeniu film wyświetla się. W przypadku zgłoszenia konkursowego z niepoprawnymi linkami (film nie będzie się wyświetlał) nie będą one kwalifikowane do Konkursu.
10. Integralną częścią zgłoszenia jest przesłanie poprzez stronę www.legutko.com.pl/zdroworosna skanu wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz ze zgodą na udział dziecka w Konkursie oraz wykorzystanie wizerunku dzieci zarejestrowanych na filmie oraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku osób pełnoletnich.
11. Organizator na potrzeby Konkursu #ZDROWOROSNA będzie tworzył na swoim kanale na platformie YouTube playlisty przyporządkowane do konkretnej tury Konkursu, na której będzie zamieszczał prawidłowo zgłoszone i spełniające warunki regulaminu prace konkursowe.
12. Po zaakceptowaniu przez Organizatora zgłaszanego filmu, pojawi się on w playliście na kanale W.Legutko na platformie YouTube.
13. Konkurs będzie odbywał się w turach. Organizator w ramach poszczególnej tury Konkursu przyjmie do playlisty, w oparciu o kolejność zgłaszania, filmy w liczbie do 3 000 szt. pod warunkiem spełniania przez nie warunków formalnych Konkursu oraz przesłaniu przez uczestników scanów poprawnie wypełnionego zgłoszenia oraz zgód na wykorzystanie wizerunku osób pełnoletnich oraz zgód opiekunów prawnych (rodziców) na wykorzystanie wizerunku osób niepełnoletnich.
14. Laureat Konkursu na żądanie Organizatora przesłane na adres email Zgłaszającego, zobowiązuje się dostarczyć oryginały wcześniej przesyłanych w formie scanów dokumentów tj. zgłoszenia konkursowego filmu wraz z zgodami na wykorzystanie wizerunku osób pełnoletnich oraz zgody opiekunów prawnych (rodziców) na wykorzystanie wizerunku osób niepełnoletnich – listownie lub przy wykorzystaniu poczty kurierskiej w terminie siedmiu dni od dnia wezwania na adres siedziby Organizatora. Niedopełnienie powyższego wymogu może uniemożliwić realizację nagród określonych w §5 i §6 niniejszego Regulaminu.
15. Osoba zgłaszająca po poprawnym przesłaniu linku do filmu konkursowego oraz spełnieniu wymogów formalnych zostanie poinformowana nie szybciej niż w przeciągu 8 godzin roboczych, na wskazany podczas zgłoszenia adres poczty elektronicznej e-mail o zakwalifikowaniu filmu do Konkursu.
16. Pracy konkursowej przesłanej w ramach jednego zgłoszenia konkursowego w razie jej wygranej będzie przysługiwała tylko jedna nagroda główna.
17. Zabronione jest wysyłanie Prac Konkursowych zawierających w treści sceny przemocy, pornografię, wulgaryzmy, słowa powszechnie uznane za obraźliwe, inne opisy uznane za obraźliwe lub takie, które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre maniery, prawa osobiste lub uczucia osób trzecich, a w szczególności treści wulgarne, treści wspierające przemoc lub dyskryminację. Prace Konkursowe zawierające takie treści nie mogą i nie będą brać udziału w Konkursie.

§5

NAGRODY INDYWIDUALNE W KONKURSIE

1. Nagrodą główną dla zwycięzcy danej tury Konkursu jest zestaw młodego YouTubera, w którego skład wchodzą: Mikrofon na stojaku (Novox NC-1 Class), Kamera (SJCAM SJ4000X Czarna), Statyw stołowy (HANDYPOD Mobile), Lampa pierścieniowa (Tracer RING 30cm ze statywem 210cm),
2 świetlówki LED NEON (w kolorze zielonym i fioletowym), Karta pamięci (Kingston microSDXC Canvas Select Plus 128GB 100R Class 10 UHS-I). Wartość nagrody wynosi 1 213 zł brutto (jeden tysiąc dwieście trzynaście złotych 00/100).
2. Zwycięzcy zostanie również przekazany pakiet produktów ogrodniczych Organizatora w skład którego wchodzą nasiona, cebulki i akcesoria ogrodnicze. Wartość pakietu wynosi 500 zł brutto (pięćset złotych 00/100).
3. Przekazanie nagród zwycięzcy może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w §6 Regulaminu, podczas wizyty laureata poprzedniej edycji programu MasterChef Junior w placówce, do której uczęszcza zwycięzca danej tury Konkursu i która bierze udział w Akcji #ZDROWOROSNA.
4. W sytuacji, w której zwycięzca Konkursu uczęszcza do placówki edukacyjnej, która nie została zgłoszona do Akcji #ZDROWOROSNA, przedstawiciel Organizatora Konkursu zwróci się z zapytaniem do Dyrektora danej placówki o możliwość zorganizowania wizyty laureata poprzedniej edycji programu MasterChef Junior oraz uroczystego przekazania nagrody indywidualnej zwycięzcy danej tury Konkursu.
5. Jeśli wizyta laureata poprzedniej edycji programu MasterChef Junior w placówce, do której uczęszcza zwycięzca danej tury Konkursu, z przyczyn niezależnych od Organizatora nie dojdzie do skutku, Przedstawiciel Organizatora doręczy osobiście nagrodę główną i pakiet produktów ogrodniczych Organizatora pod adres wskazany na Zgłoszeniu do Konkursu.

§6

NAGRODA DLA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

Nagrodą dla placówki edukacyjnej, do której uczęszcza zwycięzca danej tury Konkursu jest wizyta laureata poprzedniej edycji programu MasterChef Junior. W ramach tego spotkania może nastąpić uroczyste przekazanie nagród zwycięzcy danej tury Konkursu. W sytuacji wystąpienia braku zgody Dyrektora placówki na organizację w/w spotkania, braku dogodnego terminu zgodnego z harmonogramem tur lub wystąpienia obostrzeń związanych z występowaniem pandemii wirusa SARS-CoV-2 w szczególności z tzw. lockdownem w dacie przewidzianej na wizytę laureata programu MasterChef Junior nagroda przepada.

§7

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

1. Konkurs podzielony jest na 4 tury. Podczas każdej z tur Organizator przez okres 10 dni będzie jednocześnie publikował na swoim kanale na platformie YouTube playlistę składającą się z filmów (linków) przesłanych i zakwalifikowanych do danej tury Konkursu
2. Poszczególne tury Konkursu trwają w następujących okresach czasowych:
3. Określenie poszczególnych tur Konkursu w zakresie okresu ich trwania dostępne będzie również na stronie Organizatora www.legutko.com.pl/zdroworosna .
4. Do kolejnego etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych dwadzieścia filmów z danej tury posiadających najwyższą liczbę wyświetleń liczonych od momentu upublicznienia playlisty na swoim kanale YouTub przez Organizatora. Podstawą rozstrzygnięcia w zakresie największej liczby wyświetleń filmów w ramach danej tury Konkursu będzie liczba wyświetleń danego filmu na playliście na kanale YouTube Organizatora w momencie zakończenia wyświetlania. W sytuacji posiadania przez poszczególne filmy konkursowe identycznej liczby wyświetleń zostaną one dopuszczone do dalszego etapu Konkursu.
5. W ostatnim etapie Konkursu Jury składające się z trzech Przedstawicieli Organizatora, wybierze zwycięski film w oparciu o następujące kryteria:
a) kreatywność i pomysł na film - 1-25 punktów
b) gra aktorska - 1-25 punktów
c) oprawa graficzna - 1-25 punktów
6. Jury dodatkowo będzie punktowało użycie utworu “Wujka Ogórka” “Zdroworosnę” jako podkładu muzycznego. Możliwe jest również śpiewanie przez dzieci utworu, a także tworzenie nowych zwrotek i ich śpiewanie podczas nagrywania filmu. Jury może przyznać za to 1-25 punktów.
7. W terminie do pięciu dni roboczych od zakończenia danej tury Konkursu dane zwycięzcy zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.legutko.com.pl/zdroworosna oraz w jego social mediach. Dodatkowo przedstawiciel Organizatora będzie kontaktował się telefonicznie z osobą zgłaszającą film do Konkursu w celu ustalenia sposobu i terminu przekazania nagrody zwycięzcy.
8. Nagroda określona w §5 przysługuje na zasadzie jedna nagroda na jedno zgłoszenie konkursowe niezależnie od liczby osób zgłaszających film lub w nim występujących.

§8

PRZEKAZANIE NAGRODY PLACÓWCE EDUKACYJNEJ

1. Po wyłonieniu zwycięzcy danej tury Konkursu, przedstawiciel Organizatora w oparciu o dane zawarte we wcześniej złożonej Deklaracji Uczestnictwa w Konkursie #ZDROWOROSNA skontaktuje się z przedstawicielem przedszkola lub szkoły podstawowej, do której zwycięzca uczęszcza w celu umówienia ewentualnej daty, w której będzie możliwe zorganizowanie wizyty laureata poprzedniej edycji programu MasterChef Junior. Podczas spotkania przewidziane będą zabawy związane z Akcją #ZDROWOROSNA.
2. W ramach tego spotkania nastąpi uroczyste przekazanie nagród zwycięzcy, w obecności wszystkich chętnych z danej placówki, w której zwycięzcy zostanie przyznana nagroda główna.
3. Brak możliwości zorganizowania wizyty laureata poprzedniej edycji programu MasterChef Junior w danej placówce z przyczyn niezależnych od Organizatora oznacza rezygnację przez daną placówkę z nagrody.

§9

PRZENIESIENIE MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH

1. Osoba zgłaszająca pracę konkursową oświadcza, iż Uczestnikowi Konkursu przysługują wszelkie prawa autorskie do pracy konkursowej będącej utworem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zawartego w Zadaniu Konkursowym w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień. Regulaminu, w tym w szczególności udzielenia przez Uczestnika licencji.
2. Osoba zgłaszająca pracę konkursową wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku oraz wizerunku swojego dziecka przez Organizatora Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z przeprowadzeniem i promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja.
3. Uczestnik, z chwilą publikacji Zadania Konkursowego w ramach Konkursu #ZDROWOROSNA udziela Organizatorowi licencję niewyłączną w okresie trwania Konkursu, upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenia do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt „b” – publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi Konkursu, Organizator nabywa na okres 5 lat, nieodpłatnie, niewyłączną licencje obejmującą majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt „b” – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenia oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności strona internetowa Organizatora oraz jego social media).

§10

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać elektronicznie na adres marketing@legutko.com.pl lub telefonicznie na numer: (65) 548 28 12 – koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora.
2. Reklamacje nie wymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji przez zgłaszającego o dane, bez których nie można jej wyjaśnić, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni od dnia jej zgłoszenia, powiadomi o tym osobę składającą reklamację. W takim wypadku termin, o którym mowa w pkt. 2 powyżej liczony jest od dnia złożenia uzupełnionej reklamacji.
4. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z procedurą reklamacji.

§11

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI)

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż przekazanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych będzie dobrowolne ale niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu będzie W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad Stawem nr 1F, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504100, NIP: 6991955297 o kapitale zakładowym 29 700 000,00 PLN.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, dane placówki edukacyjnej przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu oraz realizacji ewentualnych praw reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora Konkursu oraz jego social mediach w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz przedsiębiorstwa przewozowe działające w imieniu Organizatora, zaangażowane w realizację Konkursu oraz ewentualnych praw reklamacyjnych.
5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą w okresie sześciu miesięcy od ostatniego dnia trwania Konkursu „#ZDROWOROSNA”.
6. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronie internetowej konkursu na www.legutko.com.pl/zdroworosna .
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Zgłoszenie do Akcji oraz przesłanie filmu do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na udział w Konkursie przez jego Uczestników.
4. W sprawach spornych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Decyzje podjęte przez Jury Konkursowe są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie o ile nie narusza to już nabytych praw uczestników konkursu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mailem na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym).
7. Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs bez podania przyczyny w sytuacji braku zgłoszeń.
8. W przypadku małego zainteresowania przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich uczniów udziałem w Konkursie, Organizator może zdecydować o nie przeprowadzaniu Konkursu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników Konkursu oraz osób trzecich, związane z uczestnictwem i organizacją Konkursu oraz za skutki podania błędnych lub nieaktualnych danych uczestników Konkursu.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu „#ZDROWOROSNA” zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załączniki

Załącznik do Regulaminu Konkursu „#Zdroworosna”:

1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Konkursie „#ZDROWOROSNA” - formularz zgłoszeniowy filmu krótkometrażowego w Konkursie „#ZDROWOROSNA” wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka – osoby niepełnoletniej.
Pobierz: Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „#ZDROWOROSNA”